• <bdo id="tz7td"><dfn id="tz7td"><thead id="tz7td"></thead></dfn></bdo>
  <track id="tz7td"><nobr id="tz7td"></nobr></track>

     <tbody id="tz7td"><span id="tz7td"></span></tbody>

     1. Novinky a zajímavosti

      Nová úroveň zabezpe?ení datového centra

      Získejte dal?í informace o vyhodách zabezpe?ení SDDC

      P?ehled zabezpe?ení 

      Vy?e?te hlavní vyzvy úlo?i?tě cloudovych aplikací

      Na?e poslední verze vSAN?6.7 Update?3 vám pom??e p?ejít na hyperkonvergovanou infrastrukturu p?ipravenou na kontejnery.

      Novinky ?e?ení vSAN 

      Jednoduchá platforma pro automatizaci hybr. cloud?

      Zvy?te pru?nost, efektivitu a?produktivitu díky nejnověj?í verzi platformy vRealize Automation?8.

      Dal?í informace 

      Vylep?ete zabezpe?ení svého Multi-Cloudu

      Zjistěte jak na to díky novym funkcím zabezpe?ení datového centra NSX-T?2.5.

      Objevte nové funkce 

      Co je va?e priorita v IT? 

      Zrychlete sv?j p?echod do cloudu

      Zjistěte jak vám ?e?ení VMware Cloud umo?ní spravovat celé portfolio aplikací nap?í? hybridními a nativními ve?ejnymi cloudy a vyu?ívat p?i tom konzistentní infrastrukturu a provozní operace.

      Transformujte sítě a zabezpe?ení

      Budoucí sítě budou softwarově definované. Virtuální cloudová sí? zalo?ená na technologii ?e?ení VMware NSX je bezpe?nou a konzistentní základnou, která vám umo?ní rozvíjet va?e podnikání.

      Vyu?ijte digitální pracovní prostor

      Po?adavky zaměstnanc? se změnily. Díky zabezpe?enému a bezproblémovému p?ístupu do aplikací a ke slu?bám prost?ednictvím integrovaného digitálního pracovního prostoru je splníte kdykoli a na jakémkoli za?ízení.

      Co je va?e priorita v IT?
      Dal?í p?íběhy zákazník? 

      Vyzkou?ejte produkty spole?nosti VMware hned a zadarmo

      Vyzkou?ejte vSphere

      Objevte p?ední virtualiza?ní platformu pro hybridní cloudy.

      Zahájit praktickou ukázku 

      Zkuste NSX Data Center

      Prozkoumejte platformu pro virtualizaci sítí pro SDDC.

      Zahájit praktickou ukázku 

      Vyzkou?ejte ?e?ení vSAN

      Objevte úlo?i?tě optimalizované pro technologii flash vyu?ívané HCI.

      Zahájit praktickou ukázku 

      Vyzkou?ejte Workspace ONE

      Otestujte inteligentní platformu pro digitální pracovní prostor.

      Zahájit praktickou ukázku 

      Pět d?vod?, pro? cloud m??e ?editel?m informa?ních technologií pomoci p?ekonat propast p?i realizaci inovací

      Inovace je klí?ová. Spole?nosti ?elí rostoucím o?ekáváním a stále silněj?í digitální konkurenci, proto jsou stále d?le?itěj?í inovace pro ochranu stávajícího podnikání a otev?ení novych mo?ností pro budoucí r?st.

      P?e?íst ?lánek
      毛片基地