• <bdo id="tz7td"><dfn id="tz7td"><thead id="tz7td"></thead></dfn></bdo>
  <track id="tz7td"><nobr id="tz7td"></nobr></track>

     <tbody id="tz7td"><span id="tz7td"></span></tbody>

     1. Haberler ve ?ne ??kanlar

      üst Düzey Veri Merkezi Güvenli?i

      SDDC ve hibrit bulutun güvenlik avantajlar?na yak?ndan bak?n.

      Güvenlik Belgesini ?ndir 

      Hiper Bütünle?ik Altyap?da Liderli?imizi Sürdürüyoruz

      %41'i a?k?n pay?yla pazar lideri ve vSAN destekli HCI'yi her hafta 100'den fazla yeni mü?terinin neden tercih etti?ini ??renin.

      Neden VMware HCI? 

      Kullan??l? Bir Hibrit Bulut Otomasyon Platformu

      vRealize Automation 8'in en yeni sürümüyle ?evikli?i, verimlili?i ve üretkenli?i art?r?n.

      Daha Fazla Bilgi 

      ?oklu Bulut Güvenli?inizi Art?r?n

      NSX-T 2.5'teki yeni veri merkezi güvenli?i ?zellikleriyle bunu nas?l yapaca??n?z? ??renin.

      Yeni ?zellikleri Ke?fedin 

      BT ?nceli?iniz Ne? 

      Buluta Ge?i? Sürecinizi H?zland?r?n

      VMware Cloud sayesinde, tüm uygulama portf?yünüzü tutarl? altyap? ve operasyonlarla hem hibrit hem de yerel ve genel bulutlarda nas?l y?netebilece?inizi ??renin.

      A? ?leti?imini ve Güvenli?i D?nü?türün

      Gelece?in a?lar? art?k yaz?l?m tan?ml?. VMware NSX teknolojisi üzerine kurulmu? Sanal Bulut A??, i?letmenizi bir ad?m daha ileriye ta??mak i?in ihtiyac?n?z olan güvenli ve istikrarl? temeli olu?turur.

      Dijital ?al??ma Ortam?n? Destekleyin

      ?al??anlar?n beklentileri de?i?iyor. Onlarla her yerden ve her cihazdan ileti?im kurabilir, entegre bir dijital ?al??ma ortam?ndan uygulamalara ve hizmetlere güvenli, sorunsuz ?ekilde eri?ebilirsiniz.

      BT ?nceli?iniz Ne?
      Daha Fazla Mü?teri ?yküsü 

      VMware ürünlerini Hemen ücretsiz Deneyin

      vSphere'i Deneyin

      Hibrit bulutunuz i?in lider sanalla?t?rma platformunu ke?fedin.

      Uygulamal? Laboratuvar 

      NSX Data Center'? Deneyin

      SDDC i?in a? sanalla?t?rma platformunu ke?fedin.

      Uygulamal? Laboratuvar 

      Kullan??l? Bir Hibrit Bulut Otomasyon Platformu

      vRealize Automation 8'in en yeni sürümüyle ?evikli?i, verimlili?i ve üretkenli?i art?r?n.

      Daha Fazla Bilgi 

      Workspace ONE'? Deneyin

      Zeka tabanl? dijital ?al??ma ortam? platformunu test edin.

      Uygulamal? Laboratuvar 

      ?novasyon-uygulama bo?lu?unu kapatma konusunda bulutun CEO'lara yard?mc? olabilmesinin be? nedeni

      ?a??m?z?n kral? art?k inovasyon. ?irketler, yükselen beklentiler ve y?k?c? etkiye sahip dijital rakipler kar??s?nda i?letmelerini korumak ve büyüyebilmek i?in inovasyon geli?tirmeye ihtiya? duyuyor.

      Makaleyi Okuyun
      毛片基地